Въпросната електронна услуга е достъпна след въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и се намира в рубриката "Е-услуги/Справки/По ЕГН и ПИК на НОИ/Справки за парични обезщетения и помощи".