Съгласно Закона за местните данъци и такси, сроковете за внасянето на дължимите данъци и такси изтекоха на 31 октомври 2017 г.

Данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данъкът върху превозните средства и патентния данък могат да бъдат платени, както следва:

* в касите на Община Мездра в Информационния център (вкл. чрез ПОС устройство);

* по банков път в Банка "ДСК” - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF;

* в Български пощи;

* в офисите на „Изипей”;

* в ОББ;

* в кметствата по места.