Едно от издадените наказателни постановления е за незаконно съхранение на отпадък (тонер касети), за който няма издаден регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, а другите две наказателни постановления са издадени за неизпълнение на предписание за предприемане на действия за почистване на отпадъците.

Директорът на РИОСВ-Враца е наложил и имуществена санкция на фирмата получател на негодните за употреба тонер касетите, която към момента е в съдебно производство.