© Община Видин

По проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на над 301 лица. Предлаганите услуги са следните:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;

- Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

- Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с психолог, диетолог и други специалисти при необходимост.

За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени координатор, социални работници, психолози, медицински сестри, домашни помощници и други. Всички служители, предоставящи услугите, ще преминат обучение.

Проект „Грижа в дома в Община Видин“ се изпълнява по процедура „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 1 608 381.46 лв., а проектните дейности са за период от 13 месеца.