© Община Мездра

Строително-монтажните работи (СМР) обхващат улична и водопроводна мрежа с обща дължина 4 300 м и ширина в отделните участъци от 4 до 6 м, включително (където е необходимо) заустване в съседни улици:

• Подмяна на уличен водопровод и основен ремонт на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Руска Бела и на ул. „Георги Димитров“ в с. Лик;

• Основен ремонт с полагане на бетонова настилка на ул. „Чешмата“ в с. Крета, на ул. „Любен Каравелов“ в с. Игнатица, на ул. „Георги Апостолов“ в с. Лютиброд и на ул. „Принчовец“ в гр. Мездра;

• Основен ремонт с полагане на асфалтова настилка на ул. „Комсомолска“ в с. Кален, на ул. „Александър Стамболийски“ в с. Ослен Криводол, на ул. „Христо Ботев“ в с. Крета, на ул. „Дунав“, „Ком“ и „Васил Левски“ в с. Дърманци, на ул. „Йордан Куртев“ в с. Елисейна, на ул. „Петко Маринов“ в с. Долна Кремена, на ул. „Любен Каравелов“ в с. Лютидол, на ул. „Васил Левски“ в с. Ребърково, на ул. „Цветко Илиев“ в с. Цаконица, на ул. „Искър“ в с. Зверино и на ул. „Мир“ в с. Старо село.

Обществената поръчка е на обща стойност приблизително 870 хил. лв. с ДДС. Изпълнител на две от обособените три позиции е „Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД - Враца, а на другата - „Инертстрой - Калето“ АД - Мездра. Строителният надзор се осъществява от „Ди Ви Консулт БГ“ ООД - Шумен и „Булконс Груп“ ЕООД - София.

Предстои да стартират СМР по изпълнението на още два обекта, включени в Инвестиционната програма за т. г., които са на обща стойност около 155 хил. лв. с ДДС. Става дума за ремонт на многофункционална спортна площадка в с. Върбешница и за ремонт на покрива на сградата на бившето училище в с. Ослен Криводол. Изпълнител на първия обект е ДЗЗД „Върбешница 2021“, а на втория - „Теком Инвест“ ЕООД - Враца.

Междувременно е в ход изпълнението на обществена поръчка за реконструкция на част от водопроводната мрежа и за ремонт на общо 12 улици в 12 села от общината. Тя е на обща стойност 1 585 385 лв. с ДДС - допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Мездра за 2021 г., одобрени с Постановление №49/ 12.02.2021 г. на Министерския съвет.

Обществената поръчка включва инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) и строителен надзор за:

• Реконструкция на уличен водопровод и възстановяване на асфалтова настилка на ул. „Васил Коларов“ в с. Лик, ул. „Васил Левски“ в с. Царевец, ул. „Незабравка“ в с. Ребърково и ул. „Йордан Куртев“ в с. Елисейна с приблизителна дължина 1 595 м;

• Ремонт на ул. „Станке Димитров“ в с. Лютиброд, ул. „Христо Ботев“ в с. Долна Кремена, ул. „Иван Йончев“ в с. Типченица, улица от Младежкия лагер до м. „Пресветица“ в с. Очиндол, ул. „Георги Димитров“ в с. Моравица, ул. „Христо Михайлов“ в с. Горна Бешовица, ул. „Стара планина“ в с. Крапец и ул. „Заводска“ в с. Злидол с обща дължина около 3000 м и ширина от 5 до 7,5 м.

Изпълнител на обществената поръчка е „Алди Комерс Груп“ ЕООД - София, а строителният надзор се осъществява от „Ди Ви Консулт БГ“ ООД - Шумен.