Тази промяна на образователното министерство е в изпълнение на Закона за предучилищното и училищно образование, който определя една от целите на образованието „съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност“.

С промяната, която въвежда МОН, се изпълняват разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование, който определя една от целите на образованието „съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност“ (чл. 5, ал. 1, т. 2). Тя е част от Програмата за управление на правителството, в която в цел 97 е посочено изрично: „Повече родолюбие в училище.“

„В днешния глобален свят, националното самочувствие е важна предпоставка за формирането на личностното израстване на всеки млад човек“, допълни Богданов

Отново в този контекст, в мярка 349 е залегнало и разработването и утвърждаването на учебни планове и програми, чието съдържание гарантира познаване на българската история и достиженията на българската култура, както и приноса на предците ни към цивилизацията.

Преди повече от две години, по инициатива на заместник-председателя на Комисията по образование в парламента и заместник-председател на ВМРО - доц. д-р. Милен Михов бе свикана и нарочна комисия в МОН, която прегледа учебниците за порочни упражнения и факти с пошло съдържание като примери, които бяха въведени в годините назад в различни помагала и учебни пособия по различни предмети.

Освен за връщането на предмета "Родинознание" при най-малките, депутатите от ВМРО имат сериозен принос и за засилването на патриотичния елемент в разработването на учебните планове и програми по "История и цивилизация" за X клас, където се изучава пълният курс по история на България.