От проект на Наредба за оценяване на МОН става ясно, че повторното явяване на матура ще се заплаща. Каква ще бъде таксата все още не е ясно, но е разписано, че тя ще бъде определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на училищното и предучилищното образование. Тази част от нея гласи:

До полагане на изпит се допускат зрелостници и лица, които:

1. са положили успешно държавен зрелостен изпит, но желаят отново да се явят на изпит по същия учебен предмет за целите на кандидатстване във висше училища;

2. не са положили изпит по чл.104 а, ал. 1 по този учебен предмет;

3. са заявили желание за полагане на изпита в сроковете по чл.104 а, ал. 2;

4. са заплатили такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017 г

С приетите на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование, парламентът взе решение зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание имат право еднократно, в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година, да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, но не са доволни от оценката си.

Промените ще обхванат и тези, които вече притежават диплома за средно образование, те ще могат да се явят на т.нар. поправителна матура в рамките на учебната година на завършването си или на следващата.

Резултатът от изпита не променя този от матурата в дипломата за средно образование и се отразява в удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити за целите на кандидатстването във висше училище.


Източник: novini.bg