© МОСВ

Проектът включва изграждане на съоръжение за преработка на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, образувани на територията на двете общини. Инсталацията е с капацитет 8 000 тона годишно и ще обслужва 81 000 жители. Общият размер на инвестицията е над 5,8 млн. лв.

Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 4,4 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца.

С днешното подписване договорите по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г. стават 26, на обща стойност на безвъзмездната помощ 216 млн. лв.