"На основание чл. 106 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) през месец януари 2019 г. Министерството на финансите ще извърши прихващане на дължимия остатък от заема с годишния размер на средствата, утвърдени с чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България през 2019 г. под формата на целева субсидия за капиталови разходи в размер на 907 500 лв.”, пише още в спешната депеша.

"При изготвянето на разчетите за финансиране на капиталови разходи на общината за 2019 г. следва да имате предвид гореизложеното. Обръщаме внимание, че при прихващането няма да има ефективен касов поток.”

"Напомняме Ви, че съгласно чл. 105, ал. 1 от ЗПФ, за периода на невъзстановения в срок заем дължите лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, отбелязва в заключение министър Горанов. Същите ще бъдат определени след извършване на прихващането, за целия период на дължимата сума в просрочие, като за конкретния размер на дължимите лихви ще бъдете уведомени допълнително."