Проектното предложение беше насочено към подобряване и модернизация на образователната среда в Професионална гимназия по каменообработване в с. Кунино, която е единствена по рода си на Балканите, и ще осигури равни възможности и достъп за хора с увреждания в съответствие със съответната национална стратегия и с Конвенцията за правата на хората с увреждания, съобщават от културното ведомство.

Подобрените условия пряко ще допринесат за намаляване броя на преждевременно напусналите училище (особено на представители на уязвими групи от обществото) и да се отразят благоприятно и на мотивацията на учащите за постигане на по-добри резултати и реализация на пазара на труда. По този начин се създават предпоставки за повишаване дела на завършилите образование и увеличаване на младежката заетост.

Обновената среда в гимназията ще засили позицията ѝ на културно и образователно средище в един икономически затруднен регион на България, който осигурява равни възможности за достъп до професионално образование и социално включване на ученици от маргинализирани и социално слаби групи на населението.

Мерките за енергийно обновяване на сградния фонд ще спомогнат за адаптиране на образователната инфраструктура към климатичните промени в съответствие с политиките по околна среда и изменение на климата на ЕС. Проектът е със срок на изпълнение 34 месеца.

Одобреното финансиране е в размер на 1 877 480.57 лв. с ДДС, от които 736 580.00 лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 140 900.57 лв. с ДДС собствено финансиране от Министерство на културата. При изпълнението на проекта стриктно бяха спазени и съблюдавани хоризонталните политики за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.