Кметство Очиндол кандидатства с проект „Изграждане на детско футболно игрище“ (15 000 лв.), Кметство Ребърково - „Кът за спорт и детски игри“ (15 000 лв.), Кметство Лик - „Изграждане на иновативен екологичен център в с. Лик за придобиване знания за природата, развлечения, игри и задълбочаване на връзката родители - деца - природа. (14 793,40 лв.), Кметство Царевец - „Село Царевец - обичам природата и аз участвам“ (14 116,32 лв.), Кметство Брусен - „Отговорни към природата и здравето“ (13 946,40 лв.), Кметство Горна Кремена - „Отговорни към природата и здравето на младото поколение, и ние участваме“ (13 134,42 лв.), Кметство Крапец - „Зелено волейболно игрище“ (7 214 лв.).

СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино е подало проекта „Екокът (класна стая) за обучение на открито „Екознайко“ (7 500 лв.), а ДГ „Звездичка“ в същото село - „Обичам природата - и аз участвам“ (7 500 лв.).

Останалите четири проектни предложения са на училища и детски градини от гр. Мездра: ПГ „Алеко Константинов“ - „Ние учим сред природата“ (7 499,83 лв.), СУ „Иван Вазов“ - „Минипарк за обучение и интерактивни игри“ (7 494 лв.), ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - „Екозанималня“ (7 363 лв.) и ДГ „Роза“ - „Играем и творим на открито“ (7 493,46 лв.).

Подадените 13 проектни предложения са на обща стойност 138 055 лв. Миналата година кандидатстваха 12 допустими бенефициенти от общината с проекти на обща стойност 127 340 лв. От тях бяха одобрени за финансиране и реализирани само два проекта: на ПГ по МСС (сега ПГ „Васил Левски“) - „Зелена работилница - класна стая на открито”, и на ДГ „Мир“ - „Играя, наблюдавам, опознавам“, на обща стойност приблизително 15 000 лв.

Резултатите от извършеното класиране на подадените проектни предложения ще бъдат обявени в срок до 7 април 2023 г. на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти е: за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК - до края на м. октомври 2023 г., а за общини и кметства - до края на м. ноември 2023 г.