За преодоляване на проблемите със старите и просрочени задължения, Медицинският съвет на болницата предлага да се предприемат следните мерки: внасяне на искане в ОбС - Мездра за отпускане от общинския бюджет през първото тримесечие на 2018 г. на безлихвен заем в размер на 150 хил. лв. за покриване на просрочени задължения, а при невъзможност да се осигурят тези средства - продължаване на преговорите с банкови институции за отпускане на нов кредит за рефинансиране на остатъка от 90 хил. лв. от предходен заем и покриване на просрочени задължения; внасяне на предложение за отпускане на целева субсидия в размер на 61 хил. лв. за покриване на текущи задължения за консумирана ел. енергия; сключване на споразумения за разсрочване на задълженията на дружеството към доставчици на лекарствени продукти и други услуги.

С цел повишаване на приходите от дейността, МБАЛ - Мездра предвижда оптимизиране използването на легловия фонд на болничните отделения; извършване на повече периодични профилактични прегледи на здравноосигурени лица в Доброволните здравноосигурителни фондове, с които лечебното заведение има сключени договори и разширяване обхвата на тези договори; извършване на профилактични прегледи срещу заплащане на работници и служители в по-големите фирми работодатели в общините Мездра и Роман; актуализиране на платените медицински услуги за пациентите; продажба чрез търг на дълготрайни материални активи - 4 леки автомобили и санитарни линейки, които са излезли от употреба, и бракуване на инсталация за изгаряне на опасни болнични отпадъци, която е спряна от експлоатация; предлагане на платена услуга на пациенти, които се нуждаят от долекуване и продължително лечение, чрез използване на по 2 легла в Хирургичното, Неврологичното и Вътрешното отделения; привличане на още дарители и кандидатстване с проекти към Министерството на здравеопазването и по европейски програми.

За ограничаване на разходите ръководството на общинската болница предлага да бъдат замразени заплатите на обслужващия персонал (санитари, общи работници, техници, перачки, стерилизатори и кухненски персонал), а след увеличаване на минималната работна заплата те да преминат на непълно работно време; оптимизиране броя на санитарите по време на официалните празници, през почивните дни и нощните смени; плаващи графици на обслужващите звена - пералня, стерилизация и аптека, с оглед по-добро осигуряване на непрекъсната 24-часова дейност на стационарните отделения; мониторинг на разходите на лекарства, медицински и други консумативи и продължаване на утвърдената практика за одобрение на тези разходи чрез предварителна заявка.

В оздравителния план са залегнали и конкретни мерки, насочени към подобряване на икономическите показатели от дейността на всички отделения в болницата - Детско, Вътрешно, Хирургично, Акушеро-гинекологично, Неврологично и ОАИЛ.

"Очакваме адекватна заинтересованост от страна на Общинския съвет и Община Мездра към икономическото състояние на лечебното заведение и финансова помощ за неговото стабилизиране, както и от страна на проспериращи фирми и физически лица”, се подчертава в заключение в докладната.

"Предложеният оздравителен план на МБАЛ - Мездра не дава яснота на въпроса как ще бъдат покрити натрупаните задължения към доставчици, които според финансовите им отчети непрекъснато се увеличават, се казва в становище на Общинската администрация, подписано от кмета Генади Събков. Положението на болницата ще се усложни и от разсрочването на задълженията и начисляването на лихви за забава. Не е изключено доставчиците да потърсят вземанията си по съдебен ред”, смята още градоначалникът.

В становището, с което на практика не подкрепя оздравителния план, кметът на Мездра заявява, че ръководството на болницата е длъжно стриктно да следи за приходите и разходите, с цел недопускане натрупването на нови задължения; да предприеме необходимите мерки за погасяване на натрупаните задължения; да преосмисли всички дейности в лечебното заведение, като усилията се насочат към действия, които носят приход; да осъди и вземе решение за преструктуриране на отделения и дейности; да докаже необходимостта от получаване на кредит за покриване на текущи разходи.

По отношение на искания безлихвен кредит от 150 хил. лв. Събков твърди, че „практически е невъзможно отпускането на безлихвен кредит от общината”, тъй като догодина приключват „голяма част от проектите по ОП "Региони в растеж”, за чието успешно финализиране ще трябва да се отделят общински средства". В тази връзка кметът съветва МБАЛ - Мездра да рефинансира настоящия си кредит за разплащане на просрочените си задължения към доставчици.

По останалите три предложения на болницата становището на кмета е положително: да бъдат отписани задълженията й към Община Мездра за електроенергия в размер на 61,5 хил. лв., да се извърши продажба на амортизираните автомобили и на инсталацията за изгаряне на опасни болнични отпадъци.

Оздравителният план на МБАЛ - Мездра и другите четири докладни от д-р Илиана Михайлова, свързани с него, ще бъдат разгледани на предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе този четвъртък, 30 ноември, от 16:00 часа.