За заместник-председатели на ПКСРМС бяха избрани Емил Христов - общински съветник в Общински съвет (ОбС) - Стара Загора и председател на ПК по бюджет и финанси към НСОРБ, Димитър Божилов, кмет на Район „Триадица“ на Столична община, Златка Донева-Цанева - председател на ОбС - Трявна, Биляна Раева - общински съветник в ОбС - Варна, инж. Йорданка Митева - гл. експерт в Район „Младост“ на Столична община, Десислава Колева - гл. експерт в Община Габрово и Десислава Терзиева - кмет на кметство Марково, община Родопи.

След избора на ръководство на ПКСРМС Иван Аспарухов изрази увереност, че широкият диапазон от експерти в различни сфери на дейност в местното самоуправление и богатият опит на членовете на комисията ще допринесат за ефективната й работа през настоящия мандат. Той сподели, че общините са стабилна и гарантирана власт, която винаги е на първа линия и че последните години на трудности, предизвикателства и кризи са показали силата на местната власт.

„Можете да се гордеете с това, че работите в община - живейте с това призвание!“, подчерта Аспарухов и наблегна на някои важни въпроси, които ще са в центъра на внимание на работата на комисията, свързани със законодателни промени за гарантиране на по-добрата работа на местната власт, нейната самостоятелност и финансова децентрализация.

Комисията ще се фокусира върху политиките, които оказват най-съществено влияние върху местното самоуправление и са в основата на устойчивото развитие, каза още Аспарухов.

ПКСРМС е една от 14-те Постоянни комисии, които ще функционират към НСОРБ през мандат 2023-2027 г., наред с комисиите по бюджет и финанси; дигитална и иновативна администрация; земеделие и развитие на селските райони; демографски и социални политики; образование; култура; младежки дейности, спорт и туризъм; здравеопазване; околна среда, кръгова икономика и зелени политики на местно ниво; устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство; европейски и национални фондове, механизми и инструменти; обществен ред и защита от бедствия и публични комуникации. Председателите на Постоянните комисии могат да участват в заседанията на Управителния съвет на НСОРБ с право на съвещателен глас.

Сферите на дейност на ПКСРМС са развитие на правната уредба на местното самоуправление в България, включително междуобщинското сътрудничество и споделени услуги; развитие на местен капацитет за постигане на въглероден неутралитет (устойчива градска мобилност; енергийна ефективност на сградния фонд; енергийна автономност на общините вкл. чрез собствено производство на енергия и др.); дигитална трансформация на общините (е-администрация, smart city, е-демокрация на местно ниво); общинска икономика (привличане на инвестиции, общински фирми и предприятия, местно икономическо развитие чрез активиране на собствения потенциал), иновации и технологично развитие.

В ПКСРМС членуват 155 представители на 89 общини от цялата страна, като Столична община и Община Пловдив имат представители от 14 районни общински администрации. В дейността на комисията ще участват 28 кметове на общини, 23-ма председатели на ОбС, 32-ма заместник-кметове, 23-ма секретари на общини, 19 общински съветници и 30 експерти в различни сфери на дейност.

Снимки: НСОРБ