„Намерихме консултантска фирма и с нейна помощ променихме проекта, така че да бъде приложим към изискванията на Програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия, каза Събков. Намерихме и партньор - Община Бабушница, като разчитахме да направим нещо съвместно, защото е такава практиката по тази програма. За съжаление, сръбските колеги не успяха да се справят с всички изисквания в определения срок, не представиха част от необходимите документи и това стопира усилията ни”.

Кметът увери, че Община Мездра ще продължи да търси други възможности за реализирането на тази инициатива. Според Събков най-реалната възможност е при одобряване на Стратегията за Водено от общността местно развитие да се кандидатства по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, която се очаква да бъде отворена през февруари. Останалите две възможности са по Програмата за развитие на селските райони, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура” с прогнозен срок за обявяване на процедурата септември догодина. и по ОП „Региони в растеж”, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм”, процедура „Развитие на туристически атракции” с прогнозен срок за обявяване на процедурата месец май.

В отговор на друго питане - на групата съветници от „Народен съюз” кметът оповести по кои европроекти Община Мездра е получила финансиране от началото на тази година, както и какъв е размерът на средствата за допълнителни възнаграждения на екипите и за сключените договори с консултанти.

Стана ясно, че Общината е получила финансиране по 7 проекта: „Нови възможности за грижа” в размер на 162 204 лв., „Обучение и заетост на младите хора” - 206 215 лв., „Независим живот в община Мездра” - 107 483 лв., „Възстановяване на подпорни стени на територията на община Мездра” - 84 637 лв., „Заедно можем повече” - 95 193 лв. и „Хартия за рециклиране” – 15 063 лв., а по проекта за изработване на Стратегия на Водено от общността местно развитие са изразходвани 48 841 лв. общински средства, които ще бъдат възстановени след верификацията.

На въпрос на съветника Георги Валентинов: „Защо не са реализирани инфраструктурни проекти?”, кметът отговори, че досега е била отворена само Оперативна програма за развитие на селските райони, по която Общината е внесла три проектни предложения на обща стойност 13 млн. лв.