"Лихвата е изчислена върху съответната дължима част от главницата за периода на заема в просрочие, както следва:

- от изтичане на крайния срок за възстановяване на заема до погасяването на част от него лихвата е начислена върху 1 689 000 лв. и е в размер на 18 766,67 лв.;

- от погасяването на частта от заема до прихващането на оставащата дължима сума по заема от годишния размер на целевата субсидия за капиталови разходи лихвата е начислена върху 907 500 лв. и е в размер на 1 260,42 лв.”, се отбелязва още в писмото.

"Предвид гореизложеното Ви информираме, че следва да преведете дължимия размер на лихвата по сметката на Министерство на финансите - централен бюджет IBAN №BG26 BNBG 9661 3000 1482 72, банков код BNBGGSD при Българска народна банка.

В случай че това не бъде направено, дължимата лихва ще бъде прихваната от полагащата се на Община Мездра до 20 юли, съгласно чл. 53, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., обща изравнителна субсидия”, предупреждава в заключение министър Горанов.