По празниците и в началото на тази година под въпросната заповед бяха задължени да се подпишат за сведение и изпълнение всичките 27 кметове и кметски наместници в община Мездра, както и служители в Общинската администрация. Изпълнението на заповедта е възложено на секретаря на Общината Севдалина Джамбазка, служител по сигурността на информацията, а контролът по изпълнението се упражнява "лично" от Събков.

MediaNews се обърна към Програма "Достъп до информация" (ПДИ) с молба да ни предостави юридическа консултация дали в категориите информация, квалифицирана от кмета на Мездра като "служебна тайна", има нещо неправомерно, респективно дали тази заповед е законосъобразна. От правния екип на фондацията своевременно ни изпратиха следния отговор, изготвен от адвокат Кирил Терзийски, който публикуваме с незначителни съкращения:

"Прегледът на категориите от списъка и съпоставянето им с посочените законови правни норми показва наличието на доста недомислици в списъка. Имам предвид следното:

✓ т. 4 от списъка - Правилникът за прилагане на ЗМВР е отменен с ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г. и нов правилник не е приеман. Това означава, че за категорията информация, описана в т. 4, липсва законово основание;

✓ т. 6 от списъка - в чл. 34 и 35 от Закона за обществените поръчки липсва определяне на каквито и да е категории информация, свързани с обществени поръчки за служебна тайна;

✓ т. 10 - определянето на категория информация, засягаща децата като служебна тайна, е пълна безсмислица, защото по силата на чл. 16, ал. 1 от Закона за закрила на детето, информацията, получена в административни или съдебни производства, която засяга детето, не може да бъде разгласявана без съгласието на родителите, а ако детето е навършило 10 г., то е необходимо и неговото съгласие. Тоест, по силата на самия закон тази категория информация е защитена, а срокът на защита на служебната тайна е едва 6 месеца;

✓ т. 11 - чл. 14 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги - заглавието на закона е изменено с ДВ, бр. 75 от 5 декември 2017 г. Със същия брой на ДВ чл. 14 от закона е отменен, т. е. отново липсва законово основание за тази категория;

✓ т. 13 - чл. 33, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава право на общинския съветник да получава съдействие и информация от държавните органи, освен когато информацията представлява държавна или служебна тайна. Не виждам обаче как от тази разпоредба на закона може да се дефинира някаква специална и конкретна категория информация, представляваща служебна тайна. Въпросната разпоредба просто идва да покаже, че правото на съдействие и информация на общинския съветник не е безгранично, но по никакъв начин не определя някаква специална категория информация за служебна тайна.

✓ т. 14 - чл. 31, ал. 2 от Закона за администрацията - тук ситуацията е доста сходна с горната точка. Тази разпоредба от закона дава право на областните управители да получават съдействие и информация от териториалните звена на централната власт, кметовете и председателите на общинските съвети, освен когато информацията представлява държавна или служебна тайна. Отново не виждам как от тази разпоредба на закона може да се дефинира някаква специална и конкретна категория информация, представляваща служебна тайна. Въпросната разпоредба отново идва да покаже, че правото на съдействие и информация на областния управител не е безгранично, но по никакъв начин не определя някаква специална категория информация за служебна тайна. Отделно мисля, че щатното разписание не може да представлява каквато и да е тайна. Ведомостите за заплати пък попадат в дефиницията на защитените лични данни и като такива са снабдени с много по-добра защита по Закона за защита на личните данни, отколкото е защита на служебната тайна, за която, както вече стана ясно, срокът на защита е само 6 месеца.

Ако трябва в едно изречение да обобщя качеството и законосъобразността на въпросния списък, то бих казал, че в него има категории, за които липсва законово основание и категории, за които не е ясно за каква информация става въпрос. Като например т. 13, която казва, че служебна тайна е информацията, която е служебна тайна, а това си е направо нелепо - терминът, който дефинираш, да участва в дефиницията.”

Коментар на редактора: Въпросната незаконосъобразна заповед е поредното свидетелство за нивото на прозрачност на управление в Общинската администрация. Неслучайно през миналата година Община Мездра зае незавидното 163-о място от всичките 265 общини у нас в Рейтинг на активната прозрачност 2017, както показа проучване на Програма Достъп до информация. Спрямо по-миналата година кметската институция се смъкна в ежегодната класация с близо 100 места. За сравнение: през 2016 г. Община Мездра беше на 69-а позиция, а през 2012 г. се нареди на престижното четвърто място.

Впрочем, в кметската заповед се разпорежда Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като "Служебна тайна", да се обяви на интернет страницата на Община Мездра. Нещо, което близо месец след издаването на заповедта, все още не е направено.