Кметът на Мездра Генади Събков не подкрепя оздравителните планове за развитието на „Мездра-Автотранспорт 2003” и „Транс-авто 2015” през периода 2016-2019 г., внесени за разглеждане в Общинския съвет от управителя на двете общински транспортни дружества Божидар Червеняшки. В становище, изпратено до местния парламент, градоначалникът заявява, че в тях не е направена оценка на финансовото състояние на двете фирми към момента, в т. ч. задължения към институции, доставчици, персонал и др.; приоритет за обслужване на задълженията по периоди, при очаквани постъпления на база отчетени данни; минимално необходими разходи за осигуряване дейността на дружествата, при изпълнявания към момента обем дейност и очакван финансов резултат по години; разкриване на реални възможности за повишаване на приходите, придружени с разчети относно необходими разходи, източник на финансиране, очакван резултат и време за реализация; възможности за намаляване на разходите по елементи и дейности, в стойностно изражение и по периоди.

Според Събков в оздравителните планове липсва конкретика, а има само най-общи намерения. В тях не са направени предложения за финансово подпомагане, изготвени на базата на анализ на причините за това подпомагане, размер на необходимите средства, начин за използването им и очакван положителен финансов резултат.

„Конкретиката по отношение на намеренията трябва да е изразена ясно и подкрепена с разчети относно цел, необходими разходи, източници на финансиране, очакван ефект в стойностно изражение и период на реализиране”, се казва в заключение в становището.

Становището е придружено от оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на „Мездра-Автотранспорт”, изготвени от кметската управа. В проектодокумента се отбелязва, че през последните години задълженията на дружеството трайно нарастват: от 84 хил. лв. в края на 2010 г. до 170 хил. в края на 2015 г.

В изложението са предложени спешни, средносрочни и дългосрочни мерки за стабилизиране дейността на фирмата, в т. ч. идентифициране на рисковете, влияещи негативно върху финансовите резултати, разработване на действащи схеми за финансово управление и контрол, изготвяне на ежемесечни анализи по най-важните финансови показатели, промяна в подхода при вземане на управленски решения; установяване собствеността, балансовата стойност на активите и задълженията на дружеството към 1 юни т. г.; разработване на тримесечни план-програми за приходите, разходите, финансовите резултати и инвестиционните намерения; увеличаване на приходите от продажба на билети и карти; намаляване на експлоатационните разходи и режим на икономии.

„Мездра-Автотранспорт 2003” е в изключително затруднено финансово положение, се казва още в документа. Дори да се изпълнят предвидените мерки от ръководството на дружеството, без намеса от страна на Общината, същото навярно ще прекрати дейността си в близките 1-2 години.”

В заключение Събков предлага на Общинския съвет след осъждане и приемане на оздравителния план да се прецени в състояние ли е ръководството на дружеството да го изпълнява. А така също: да се отложат с една година задълженията към 1 юни т. г. на "Мездра-Автотранспорт 2003" за ползване на инфраструктурата на Автогара Мездра и с половин година дължимите бъдещи плащания; Общината да възлага на дружеството изпълнение на случайни превози при разумна печалба от 10%; недопускане разпродажба на активи на дружеството от НАП на цени по-ниски от пазарните; опрощаване дълга на дружеството към Община Мездра в размер на 8 000 лв. по отпуснат заем и т. н.

Бъдещето на двете общински транспортни фирми ще бъде дискутирано на предстоящата на 30 юни месечна сесия на Общинския съвет.