© Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца

Всеки може да вземе участие в нея със свой авторски материал, базиран на лични проучвания и обобщения, свързан с многоаспектния прочит, който позволява темата: от спомен за вековните гори, свещените дървета и оброците, залесяването, паркове и градини до занаята на дърводелеца и резбаря; дървопреработвателната, хартиената промишленост и съвременните екологични производства от дървен материал. Срок за подаване на материалите и заявка за участие в конференцията – до 10 ноември 2023 г. в отдел „Краезнание” на Регионална библиотека.

Координатор на конференцията – Калина Тодорова – kraeznanievr@abv.bg, 0878 757339.

Материалът се предоставя на организаторите на диск, съдържащ публикацията на файл със следното техническо оформление:
Шрифт – Times New Roman 12; Имена на авторите: собствено, фамилно и име на институцията, която представляват; Бележки и цитирана литература – в края на статията; Снимки – извън текста като отделни файлове с формат JPEG, с надписи; Презентация – PowerPoint.