Известие за авторски права се изисква за първи път в САЩ от Закона за авторското право от 1802 г. В началото се изписвало: "Влязъл според акт на конгреса, в годината , от А. Б.".Законът за авторското право е изменен през 1874 г., за да позволи много по-съкратено известие: "Авторско право, 18 , от А. Б."

Символът за авторското право © е въведен в Съединените щати в раздел 18 от Закон за авторското право от 1909 г., и първоначално се прилагал само за живописни, графични и скулптурни произведения. Законът за авторското право от 1909 г. е трябвало да бъде цялостно пренаписан, както и да бъде преразгледано съществуващото законодателство за авторското право. Както първоначално е било предложено в проекта на законопроекта, защитата на авторското право се изисквало поставяне на думата „авторско право“ или съкращение върху самото произведение на изкуството. Това включвало картини, като аргументът бил, че рамката е подвижна.

В сесии на конференции между заинтересованите страни по авторското право по предложения законопроект, проведени през 1905 и 1906 г., представители на организации на художници възразили срещу това изискване, желаейки да поставят върху самата творба не повече от името на художника. Като компромис била създадена възможността да се добави относително невзрачен знак, главна буква C в кръг, който да се появи на самата творба до името на художника, което показва съществуването на по-сложно известие за авторските права.

Всъщност версията на законопроекта, внесена в Конгреса през 1906 г., съставена от Комисията по авторските права под ръководството на библиотекаря на Конгреса Хърбърт Пътнам, съдържа разпоредба, според която специален символ за авторско право, буквата С, затворена в кръг, може да се използва вместо думата „авторско право“ или съкращението „copr.“, но само за ограничена категория произведения, защитени с авторски права, включително произведения на изкуството, но не и обикновени книги или периодични издания.

Формулировката на Закона от 1909 г. остава непроменена, когато е включен през 1946 г. като заглавие 17 от Кодекс на САЩ.

Изменение на закона от 1954 г. разширява употребата на символа за всяко публикувано произведение, защитено с авторски права, като символът е разрешен като алтернатива на „Copyright“ или „Copr“ във всички известия за авторски права.

Източник: ewikibg.top/wiki