За да няма прекъсване в осигуряваната подкрепа, от Агенцията припомнят на хората с трайни увреждания да проверят сроковете на оценките си и при необходимост да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Това може да стане лично или чрез упълномощено лице, чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услугата за електронна препоръчана поща, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронната поща на дирекцията.

Необходимите документи са публикувани на официалната електронна страница на Агенцията за социално подпомагане.

С увеличаването на линията на бедност на 526 лв. от 1 януари т.г. се повишава и месечната финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания. Такава помощ получават около 672 хил. граждани, посочиха от Министерството на труда и социалната политика.