Във връзка с работата на ОбС, Нинова допълни, че съгласно новия Правилник на Общинския съвет, всички докладни, жалби или предложения от страна на гражданите, ще бъдат внасяни за разглеждане по време на редовните заседания на ОбС от общински съветник или от кметовете и кметските наместници.

Друга основна тема на работната среща между ръководството на Община Мездра и кметовете на населените места бе обсъждането на приоритетните обекти в селата, които ще бъдат включени в Инвестиционната програма на Община Мездра при изготвянето на Проектобюджет 2020.

Според направените от кметовете и кметските наместници предложения, ръководството на Община Мездра и селските управници обсъдиха приоритетните проекти, които ще бъдат заложени за изпълнение през 2020 г. в 27-те съставни села на общината.

Сред тях са преасфалтиране и бетониране на улици, частични ремонти на сградите на кметства, училища и детски градини, изграждане на нови или обновяване на стари спортни игрища и детски площадки, благоустрояване на зони за отдих и на гробищни паркове, укрепване на свлачища, подмяна на улични водопроводи, премахване на нерегламентирани сметища и т. н.

Във връзка с това, кметът на Мездра Иван Аспарухов пое ангажимент да бъдат изпълнени поне по два обекта във всяко населено място, които са от най-голямо значение за местната общност.

На срещата кметът Аспарухов уведоми кметовете и кметските наместници, че предстои да бъдат назначени директори на четирите дирекции в ОбА- Мездра: „Административно-правно и информационно обслужване”, „Финансова политика и управление на човешките ресурси“, „Местни приходи, ГРАО” и „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“, както и началници на 9-те отдела към тях.

Аспарухов запозна селските кметове и с новата структура на Общинско предприятие „Чистота“. Неговата дейност е разделена на четири сектора – „Комунални дейности“, „Поддържане на обществени площи и озеленяване“, „Благоустройство и ремонт на общинска собственост“ и „Механизация и автотранспорт“ . Общинското предприятие вече ще има управител, заместник-управител и главен счетоводител, които предстои да бъдат назначени.

От своя страна директорът на Общинския център за социални услуги и дейности Наталия Христова – Горанова разясни на селските управници как и кога ще бъдат раздадени помощите в населените места, като хранителните продукти ще бъдат доставяни на място.