На въпроса за съдбата на закритото преди 17 години училище в селото, градоначалникът витиевато е отговорил с много условности в пожелателна форма, че "Възможно най-добрият вариант за бъдещето на необитаемите сгради е намирането на инвеститор, който да реновира и развие дейност в сферата на образованието, здравеопазването и социалните услуги. При липса на такъв интерес и потенциални възможности бихме могли след разрешение от Министерството на образованието и науката да отдадем или продадем сградите за реализиране на друга дейност. Задачата ни е да промотираме чудесните условия на живот в с. Игнатица (природа, въздух, изградена инфраструктура) и да привлечем потенциален инвеститор”. От така формулираният писмен отговор не става ясно дали Общинска администрация възнамерява да предприеме някакви конкретни мерки, или всичко остава в сферата на пожеланията.

Относно обезопасяването на сградата на бившето училище, кметът информира, че е извършена проверка, съставен е Констативен протокол от 4 октомври 2017 г., и лично той е издал Заповед на 22 ноември 2017 г. за предприемане на действия за обезопасяването й, за да се предотврати достъпа до нея, както и да се вземе решение за съдбата й. Става ясно обаче, че, за да постъпи такъв въпрос, една година след констатацията и кметската заповед, не са предприети никакви действия за обезопасяване на сградата.

На въпроса за сградата и инвентара на детската градина Генади Събков е отговорил, че сградата е предадена за стопанисване на директора на детската градина в село Зверино, а инвентарът е предоставен на детските градини в Оселна и Зверино. Намеренията и за тази сграда са да се търси потенциален инвеститор, както и да се планират неотложни ремонти за запазване в използваем вид сградата.

На другия основен въпрос, за проблема с транспортната схема в Игнатица, бе отговорено, че слабият пътникопоток от селото не може да мотивира транспортните фирми за участие в процедурата по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изпълнение на общинската транспортна схема. Изпълнител на снегопочистването е фирма "Метропол 2006” ЕООД - Зверино, с която общината има сключен договор.

На въпроса за ремонта на улица "Георги Димитров", включена в списъка за ремонт с отпуснати целеви средства от Министерския съвет в размер на 26 281 лв., на която, според вносителите на питането, към 27 октомври не са били започнали строително-монтажни работи, кметът е отговорил, че към момента реконструкцията й вече е приключила, а изпълнител е мездренската фирма "Инертстрой - Калето" АД.