Същевременно Окръжен съд - Враца е осъдил Община Мездра да заплати на инж. Тихомир Лаковски разноски по делото в размер на 9 000 лв. и на "Галчев Инженеринг" ЕООД разноски по делото в размер на 15 550 лв. с включен ДДС.

По делото е установено, че строежът на Многофункционалната спортна зала в практически и житейски аспект може да бъде определен като проблемен. Строителството, започнато отдавна от друг строител, е било спряно и възобновено по-късно. Изминалото след спирането на строежа време е станало причина за настъпване на промени и повреди, които са наложили цялостно преработване на проектите и извършването на нови работи. В самия ход на изпълнение на договорите, сключени с новия изпълнител - "Галчев Инженеринг" ЕООД, също са възникнали обстоятелства, довели до необходимост от извършване на непредвидени работи, които не са били включени в приетите от страните като неразделна част от договорите количествено-стойностни сметки.

За издаването на Акта за начет, съставен от АДФИ, са послужили констатации в експертен доклад, изградени на базата на два броя заменителни таблици, които не са подписани от представител на втория ответник - "Галчев Инженеринг" ЕООД, и нямат характера на акт, издаден по реда на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За оборване на презумптивната доказателствена сила на фактическите констатации в акта за начет по делото са изслушани две комплексни технически експертизи. От техните заключения е установено, че в заменителните таблици, на които се основават констатациите в акта, като неизпълнени са включени строително-монтажни работи (СМР), които в действителност са изпълнени, и такива, които не са изпълнени, но не са и актувани в процесните актове.

Констатирано е също, че след като "Галчев Инженеринг" ЕООД е напуснал обекта, последният все още не е завършен, на е ограден и не се охранява. Което резонно води до извод за съществуваща възможност вложени в строежа материали и компоненти (напр. коментираните в експертния доклад липсващи кабели и капаци на шахти) да бъдат откраднати или унищожени.

Въпреки разколебаната доказателствена сила на акта за начет, ищецът - Община Мездра, не е ангажирал други доказателства в подкрепа на твърдението си за причинена от поведението на първия ответник вреда, за нейното натуралното и стойностно изражение. Претърпяната загуба, за която се носи отговорност по специалния ред на Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), се изразява в реално обедняване на проверяваната организация, т. е. необходимо е да се докаже, че срещу заплатеното не е получено нищо.

Изложеното дава основание на съда да приеме, че предвидената в чл. 22, ал. 5 от ЗДФИ презумпция за истинност на фактическите констатации в акта за начет е опровергана чрез провеждане на пълно обратно доказване, поради което предявеният иск е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен.

При този изход на делото в полза на двамата ответници са присъдени направените по делото разноски, съответно 9 000 лв. на инж. Тихомир Лаковски за заплатено възнаграждение за адвокатска защита и 15 550 лв. на "Галчев Инженеринг" ЕООД.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.