По проект е поставена топлоизолация, подменени са отоплителни инсталации и осветителни тела, внедрени са възобновяеми енергийни източници - соларни системи за битова гореща вода. В резултат на това значително се намаляват разходите за електрическа и топлинна енергия и се повишава качеството на работната среда на децата, учениците и работещите в тези детски градини и училища.

Изпълнени са и редица съпътстващи дейности като подготвяне и съгласуване на инвестиционните проекти на обектите, извършени са оценка за съответствие на инвестиционните проекти и строителен надзор, въвеждане на обектите в експлоатация, одит на проекта.

Общата стойност на проекта е 970 692,71 лв., от които 814 644,01 лв. европейско финансиране чрез ЕФРР и 143 760,70 лв. национално съфинансиране.

Средствата са осигурени по договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изпълнението на проекта има безспорни социални, икономически и екологични ползи за Община Мездра. В резултат на неговото изпълнение е обновена образователната инфраструктура, като е подобрен класа на енергийна ефективност на пет сгради на училища и детски градини. Брутният годишен разход на енергия ще се намали с 551 671 КWh, а емисиите на въглероден диоксид - с 123,98 тона годишно.

Още през тази учебна година над 1400 деца и ученици, както и техните учители ще учат и работят при по-комфортни условия в обновените сгради.