Точката е включена в дневния ред на редовното заседание на съвета, което ще се проведе на 27 февруари. В докладната е посочено, че реализацията на горното намерение ще допринесе за обезпечаване чрез собствено производство на консумираната от дружеството електроенергия. Това от своя страна ще доведе до намаляване на разходите, които са част от формирането на цената за обработка на тон отпадък, заплащана от населението на община Враца.

В докладната е посочено още, че след представяне на становище от дружеството -оператор на разпределителната мрежа, ще бъде изготвена необходимата проектна документация, включително и количествено-стойностна сметка и ще бъде определен начинът на финансиране на инвестиционното намерение, за което Общински съвет - Враца ще бъде допълнително уведомен.