Дипломните работи следва да имат ясен фокус към изследване и намаляване на климатичните промени, в едно от трите направления: климатични промени и въздействие върху биоразнообразието и природните ресурси, вкл. изследване на ефектите върху конкретни видове, организмови групи, екосистеми или местообитания на видове и върху екосистемните услуги; възможности за намаляване на ефектите от климатичните промени или приспособяването към тях, чрез решения, базирани на природата (nature based solutions),зелени иновации, въвеждане и/или прилагане на политики за опазване на биоразнообразието и природните ресурси или повишаване на обществената информираност; взаимовръзката между климатичните промени и социалната справедливост, или как промяната в природните ресурси и в богатството на биоразнообразие се отразява върху живота на хората и икономиката.

Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите трябва да представят своите предложения до 31 януари, на e-mail gameon@biodiversity.bg.

Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките на Проект “Game On | Do not let the climate change end the game”, чрез съфинансиране от програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия и с подкрепата на The Body Shop България.


Източник: novini.bg