Кандидатите могат да подават оферти до 1 юни т. г. Индикативната стойност на обществената поръчка е 35 хил. лв. без ДДС.

Срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството е 75 календарни дни, който започва от датата на съставяне и подписване на протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка.

Съществуващият мост е зидано сводово съоръжение с устои от каменна зидария, а връхната му конструкция е с множество пукнатини и разрушения по зидания свод. Планирано е разрушаване на съществуващото съоръжение и изграждането на ново.

В момента се провежда и обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на технически проект и строителството на новия мост. На 25 април бяха отворени подадените 3 оферти.