Обществената поръчка е в 6 обособени позиции по райони на планиране в страната:

  • Обособена позиция №1 – Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловен и Плевен;
  • Обособена позиция №2 – Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра;
  • Обособена позиция №3 – Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Търговище и Шумен;
  • Обособена позиция №4 – Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;
  • Обособена позиция №5 – Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково;
  • Обособена позиция №6 – Югозападен район, включващ области Благоевград, Кюстендил, Перник и София.

Общата индикативна стойност на обществената поръчка за 6-те позиции е 63 000 000 лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ.