Съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията ПРИПДСО, направленията, които се прилагат за Кампания 2023 са три. По първото се подпомагат стопанства в планинските райони (НР1). Второто направление включва плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2). По третото се субсидират райони със специфични ограничения (НР3).

Общо 17 517 бенефициери получиха 82 861 159 лв. по НР1. Изчисленията на финансовата помощ за всеки отделен кандидат се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, както следва:
• за частта до 30 ха – левовата равностойност на 152 евро на хектар;
• за частта над 30 ха до 70 ха – левовата равностойност на 91 евро на хектар;
• за частта над 70 ха до 100 ха – левовата равностойност на 53 евро на хектар;
• над 100 ха – левовата равностойност на 38 евро на хектар.

По НР2 са оторизирани 16 214 754 лв., които се разпределят между 5 347 фермери. Ставката на подпомагането се образува като се пресметне средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. Те са определени в чл. 9 на Наредба № 7 от 30.05.2023 г., както следва:
• за частта до 30 ха – левовата равностойност на 79 евро на хектар;
• за частта над 30 ха до 70 ха – левовата равностойност на 47 евро на хектар;
• за частта над 70 ха до 100 ха – левовата равностойност на 28 евро на хектар;
• над 100 ха – левовата равностойност на 20 евро на хектар.

За райони със специфични ограничения НР3 са изплатени 1 425 088 лв. на 707 кандидати. Изчисленията са направени като се взема предвид средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. Те са описани в чл. 10 от Наредба № 7 от 30.05.2023 г., както следва:
• за частта до 30 ха – левовата равностойност на 74евро на хектар;
• за частта над 30 ха до 70 ха – левовата равностойност на 44 евро на хектар;
• за частта над 70 ха до 100 ха – левовата равностойност на 26 евро на хектар;
• за частта над 100 ха – левовата равностойност на 19 евро на хектар.