Съгласно Закона за здравето, "Временна неработоспособност" е състояние, при което осигуреният работник е възпрепятстван да работи поради: остро, подостро или обострено хронично общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.

Според документите, определение за детско заведение е дадено от Допълнителната разпоредба на Наредба, издадена от министъра на земеделието, храните и горите, в което са включени детските ясли, детските градини, обединените детски заведения и други, които се посещават от деца до 7-годишна възраст.

В това определение не са включени училищата, което означава, че при карантина в училището или в съответния клас, здравото дете се връща от училище вкъщи, но родителите на деца от 6 до 12-годишна възраст в тези случаи нямат право на отпуск за временна неработоспособност, поради законодателна празнота в Закона за здравето, съответно в Кодекса на труда и в Кодекса за социалното осигуряване.

Във връзка с това, ученикът до 12-годишна възраст остава без надзор и грижа, което е нарушение на чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето и съгласно чл. 45 от същия закон на родителя, настойника или лицето, което полага грижи за това дете подлежи на санкция - глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв. или по-тежко административно наказание.

С тези съображения се предлагат промени в Закона за здравето, според които в определението за временна неработоспособност от Допълнителните разпоредби думите "гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението" да се заменят с "гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето", като се правят и съответните промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социалното осигуряване.


Източник: news.bg