Семинар на тема „Мярка 9 - Създаване на групи и организации на производителите по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ (ПРСР) се проведе в Криводол. Инициативата е на народните представители от Парламентарната група на Патриотичния фронт Красимир Богданов и Петър Петров.

„Северозападът се намира в изключително неблагоприятно състояние, с влошаващи се икономически, демографски и социални тенденции. Това поставя този регион в условия на неясна перспектива и несигурност за бъдещото му развитие, подчерта в доклада си Красимир Богданов. След 1989 г. промишленото производство с малки изключения беше ликвидирано. Селското стопанство също преживя сериозна криза, в някои сектори, граничеща с катастрофа. Днес лошата инфраструктура отблъсква инвеститорите. Държавната дава превес на Южна България, където инвестираните евросредства са четири пъти повече. Икономическото състояние на съседните Румъния и Сърбия не спомага за развитието на региона, както и съседството с Гърция и Турция”.

На срещата бе акцентирано, че развитието на сектора се усложнява от различни фактори, като обезлюдяването на селата, високата възраст на заетите, многото пустеещи земи, липсата на достатъчно инвестиции, раздробеността на земята и невъзможността за прилагане на модерни технологии, ниските изкупни цени и наличието на многото посредници.

Д-р Тихомир Тодоров, участъков ветеринарен лекар в община Криводол и общински председател на ВМРО, предостави информация за проблемите на земеделието и животновъдството в малките населени места. Като основен проблем в развитието на отрасъла се отчете липсата на затворен цикъл „земя-краен продукт”.

Възможностите за това разясни Петър Петров, експерт по програми с европейско финансиране и член на Парламентарната комисията по земеделието и храните в 43-ото Народно събрание. Той подчерта, че остават неизползвани възможностите за създаване на групи и организации на производителите по ПРСР. Той обясни, че в някои части на България вече са регистрирани такива структури. Това дава възможност за изграждане на преработвателни мощности, закупуване на хладилници за съхранение на продукцията, реално влияние върху изкупните цени. Освен това организациите на производителите се ползват с предимство при кандидатстване по различни програми и автоматично биват поставяни на първо място при класирането на проектите.

"От Северозападния район на страната обаче, не е регистрирана нито една организация на или група на производителите", отбеляза Петров и поясни възможностите за регистрирана на Местни инициативни групи (МИГ), което е единствената възможност за пряко финансиране на проекти в селата, без това да зависи от общинските власти.

Присъстващите поставиха много въпроси, свързани с нерегламентирания внос и ниските изкупни цени на меда и пчелните продукти, с пръсканията на насажденията и неефективната система за оповестяване на пчеларите, с разпределението на пасищата от общинските служби, с проблемите в животновъдния сектор и изкупуването на млякото.

В заключение народните представители дадоха дума да поставят тези въпросите пред Министерството на земеделието и храните и обещаха последващи действия в подкрепа на селскостопанските производители от Северозападна България.