Общото събрание прие отчета за дейността на Читалище "Просвета" през 2016 г., доклада на Проверителната комисия и Основни насоки за развитие на читалището през тази година.

Приет бе и Бюджет 2017, в който са заложени приходи в размер на 138 360 лв. В това число около 99 хил. лв. държавна субсидия и 1000 лв. допълваща субсидия от Министерството на културата. Очакваната субсидия от Община Мездра е 10 000 лв., приходите от такси и членски внос - 9 500 лв., а от концертна дейност, спонсорство и реклама - общо 8 хил. лв.

В разходната част на бюджета на читалището за 2017 г. са предвидени около 99 000 лв. за заплати, осигуровки и хонорари на читалищните работници и ръководители на съставите и 21 хил. лв. за издръжка на самодейните колективи.

На събранието беше приет един нов член на градското читалище - столичанката Нина Ганева, която е родом от Мездра. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на Милка Лалова, дългогодишна хористка, поетеса и художничка.