Дирекция „Бюро по труда“ - Мездра уведомява работодателите от общините Мездра и Роман, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през май 2022 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

• осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - свободни средства - 4 152 лв.;

Програми за обучение и заетост:

• Национална програма „Помощ за пенсиониране“ - свободни средства – 6 344 лв.;

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства - 1 790 лв.

Допълнителна информация може да получите в Дирекция „Бюро по труда” - Мездра, както и на тел. 0910 925 85 и 0910 925 49.