От приходи на местната дейност Общината планира в Бюджет 2024 година да влязат над 14 270 610 лв., а от държавните приходи 26 969 199 лв. Данъчните приходи са в размер на 1 518 500 лв., а неданъчните приходи в размер на 6 394 708 лв.

В Програмата за капиталови разходи за 2024 г. са предвидени над 4 305 215 лв., от които 2 169 хил. са целеви средства от държавата, останалите 2 милиона от Общината.

За „Отбрана и сигурност" - финансиране на денонощните оперативни дежурни, охраната на пунктовете за управление, местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и пълнолетни, офисите за военен отчет, районните полицейски инспектори, детските педагогически стаи и доброволните формирования е предвидено финансиране в размер на 420 хил. лв.

В сферата на „Образование" се осигуряват малко над 15 млн. лв. за неспециализираните училища, професионалните гимназии, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие.

За зимно поддържане и снегопочистване се предвидени малко над 242 хил. лв.

За „Здравеопазване“ са предвидени близо 589 924 лв. за финансиране на медицинското обслужване в здравен кабинет в детска градина и училище, яслена група в детска градина и детска млечна кухня.

За „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", което включва финансиране за един дом за стари хора, три Центъра за настаняване от семеен тип, две Защитените жилища и едно Преходно жилище е определена сумата от 4 864 718 лв.

За „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" в бюджета са заделени малко над 661 хил. лв.

С целевите средства от Инвестиционната програма за изпълнение на общински проекти в ЗДБРБ за 2024 г. ще бъдат извършени:

• основен ремонт на уличните платна и на тротоарите на 13 улици в гр. Мездра: ул. „Христо Смирненски“, ул. „Шипка“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Средна гора“, ул. „Добруджа“, ул. „Първи май“, ул. „Витоша“, ул. „Сердика“, ул. „Люлин“, ул. „Косматица“, ул. „Васил Априлов“ и ул. „Стара планина“,

• основен ремонт на тротоарите на 4 градски улици, които бяха реконструирани през м. г.: ул. „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Оборище“, ул. „Пирин“ и ул. „Георги Бенковски“.

С целевата субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет за 2024 г. ще бъде извършен основен ремонт на 32 улици в 22 съставни села на общината:

• ул. „Пирин“ и ул. „Волга“ в с. Боденец,

• ул. „Прогрес“ в с. Брусен,

• ул. „Люлин“ в с. Върбешница,

• ул. „Христо Михайлов“, ул. „Маршал Толбухин“ и ул. „Иван Фунев“ в с. Горна Бешовица,

• ул. „Градище“ в с. Горна Кремена,

• ул. „Мато Нинов“ в с. Долна Кремена,

• ул. „Асен Златаров“ и ул. „Христо Смирненски“ в с. Дърманци,

• ул. „Иван Костов“ в с. Елисейна,

• ул. „Митко Палаузов“, ул. „Стара планина“, ул. „Искър“, ул. „Здравец“ и ул. „Ангел Кънчев“ в с. Зверино,

• ул. „Искър“ в с. Злидол,

• ул. „Георги Димитров“ в с. Игнатица,

• ул. „Баба Тонка“ и „Родопи“ в с. Лик,

• ул. „Никола Вапцаров“ в с. Лютиброд,

• ул. „Старата воденица“ и ул. „Хаджи Димитър“ в с. Моравица,

• ул. „Георги Димитров“ в с. Оселна,

• ул. „Иван Вазов“ в с. Ослен Криводол,

• ул. „Васил Левски“ в с. Очиндол,

• ул. „Милин камък“ в с. Ребърково,

• ул. „Тодор Каблешков“ в с. Руска Бела,

• ул. „Дружба“ в с. Старо село,

• ул. „Синчец“ в с. Типченица,

• ул. „Гео Милев“ в с. Царевец.

В Инвестиционната програма са заложени 200 хил. лв. за проектиране, в т. ч. 60 хил. лв. за проектиране на реконструкция и обновяване на пл. „България“ и на прилежащи паркинги в гр. Мездра и 140 хил. лв. за реконструкция на детски и спортни площадки в града и в съставните села на общината.

Инвестиционната програма допълват проектите за рехабилитация на общинския път Мездрa - Боденец, за изграждане на нов довеждащ водопровод от каптаж „Пещта“ в землището на с. Кален до с. Горна Кремена и с. Долна Кремена, за енергийна ефективност на новия корпус на СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино, за укрепване на свлачище в землището на с. Лютидол и за възстановяване на подпорни стени и защитни мероприятия на р. Клисурска в зоната на гробищния парк в с. Ребърково, както и погасяване на главница по инвестиционен кредит за изпълнение на проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”.

Проектобюджет 2024 на Община Мездра предстои да бъде разгледан от Общинския съвет на неговото заседание на 19 февруари.

На дискусията присъстваха общински съветници, кметове на населени места, директори на институции в града и граждани.