От "Народен съюз” се въздържаха при приемането на таксите за почасова и съботно-неделна форма на обучение в детските градини, както и на Програмата за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм за периода 2016-2019 г., тъй като според съветниците от коалицията в нея не са разписани средства за нейното финансово обезпечаване.

Общинският съвет разреши на кмета на Мездра да подпише образец на запис на заповед в полза на Управляващия орган на ОП "Региони в растеж” по договорите за саниране на сградите на ОбА, социалния комплекс, полицията и пожарната в размер на общо около 590 хил. лв., представляващи до 35% от предоставената на Общината безвъзмездна финансова помощ по четирите проекта.

Местният парламент упълномощи Община Мездра да кандидатства с проект за безвъзмездно финансиране по ОП "Развитие на човешките ресурси” за разкриване на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания в сградата на бившия социален дом в Мездра.

Останалите по-важни решения, взети на сесията:

* Във връзка с изискванията на новия Закон за предучилищното и училищното образование Общинският детски комплекс бе преобразуван в Център за подкрепа и личностно развитие (ЦПЛР) и бяха приети три наредби - за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца; за записване, отписване и преместване на деца в детските градини и за условията и реда за вписване на общинските детски градини и ЦПЛР в единен регистър;

* Приети бяха допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, с които се регламентират таксите за почасова форма на обучение в детските градини - до 50% от таксата за ползване на детски ясли и градини, и за съботно-неделна форма на обучение - в двоен размер на таксата за ползване на детски ясли и градини;

* Приети бяха Програма за работа с младежта в общината за периода 2016-2019 г. и Информация за готовността на Община Мездра за есенно-зимния сезон.