В писмото, към което са приложени 13 документа с общо 48 страници, се проследява хронологията на прехвърлянето през 1974-1975 г. на собствеността върху въпросния недвижим имот първоначално към ЖП управление - София при ДСО "БДЖ", впоследствие преминаването му последователно към Държавна фирма "Български държавни железници", Национална компания "БДЖ" и "БДЖ" ЕАД, а през 2007 г. включването му в активите на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД.

Същевременно, въз основа на неправилно съставения Акт за общинска собственост, се отбелязва още в писмото, с Решение №605 от 13.11.2018 г. Общинският съвет е дал съгласие за участието на Община Мездра като бенефициент по ОП "Региони в растеж" за саниране на Дома на железничаря, включително е упълномощил кмета на общината да декларира, че за срок най-малко 5 години след приключване и верификация на разходите няма да се променят функциите, предназначението и собствеността на сградата, обект на интервенция.

"Собствеността върху посочения имот обаче не е на Община Мездра, подчертава инж. Любомир Илиев, поради което същият не би могъл да бъде предлаган от Община Мездра за усвояване на европейски средства по процедура BG 16RFOP001-2.002 "Енергийна ефективност в периферните райони на ОПРР 2015-2020 г."

Предвид на всичко изложено, ръководството на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД счита, че са налице предпоставките на чл. 64, ал. 2 от Закона за общинската собственост кметът на община Мездра да отпише от актовите книги на недвижимите имоти - общинска собственост сградата на Дома на железничаря, а Общинският съвет да отмени своето решение във връзка с кандидатстването на Община Мездра с проектно предложение за саниране на сградата по Оперативна програма "Региони в растеж".

"В случай че в най-кратък срок кметът на община Мездра не отпише сградата на Дома на железничаря от актовите книги на недвижимите имоти - общинска собственост, се казва в заключение в писмото, ще заведем исково производство пред компетентния съд за установяване на собствеността на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД върху сградата и ще уведомим Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж", че въпросният недвижим имот не е собственост на Община Мездра и за установяване на собствеността му има висящо съдебно производство, което го прави недопустим за финансиране по програмата.

Освен това ще подадем сигнал до Районна прокуратура - гр. Мездра за извършване на проверка дали при съставянето и утвърждаването на Акта за частна общинска собственост е налице противоправно поведение на длъжностни лица”.