Тя е част от "Ръководство за справедлива сезонна работа″ и е публикувана на сайта на ГИТ - https://www.gli.government.bg/bg/node/11622. Разработена е от Европейския орган по труда (ЕОТ) в рамките на кампанията "Права през всички сезони", Обръща се внимание на равното третиране на работниците, социалното осигуряване, условията на труд и живот и др. В случай на въпроси и оплаквания от страна на работещите е предоставен линк, на който могат да проверят към коя институция да се обърнат.

На Единния информационен уебсайт на България относно командироването на работници Инспекцията по труда също е разработила кратък въпросник за самооценка на действителността на командироването. Той може да бъде попълнен https://postedworkers.gli.government.bg/view/307/deystvitelno-komandiro...

Инспекцията по труда е партньор на Агенцията по заетостта в провеждането за България на общоевропейската кампания на Европейския орган по труда, насочена към повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници, с акцент върху наетите в селското стопанство. Слоган на кампанията е "Права през всички сезони", а публикациите в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rightsforseasons.

В периода 20 - 24 септември 2021 г. в рамките на кампанията се провежда Седмицата на действието, обявена за Седмица на Европейския съюз за сезонните работници. В рамките на нея експерти на Инспекцията по труда участват в серия информационни срещи, организирани от Агенцията по заетостта. Инспекторите по труда провеждат и засилен контрол в селското стопанство.

На сайта на Инспекцията по труда, в секцията "Дейност", рубриката "Информационни кампании", подрубрика "Европейска кампания "Права през всички сезони" са публикувани още полезни материали относно работатата на мобилните работници в други държави - членки на ЕС https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/519

Информация за условията на труд в държавите членки е публикувана и на сайта на Мрежата за сътрудничество между европейските служби за заетост, в рубриката "Условия на живот и труд" https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=757&lang=bg

Информация за кампанията се публикува и в специално създадена секция на Европейския орган по труда https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons