Съгласно тази разпоредба, не се допуска натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). Според въпросните ограничения максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години (чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ), а максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години (чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ).

В нарушение на тези финансови ограничения, към 30 септември тази година Община Мездра е поела ангажименти по Бюджет 2017 в размер на 8 272 521 лв., което е с 220 058 лв. повече спрямо поетите от нея ангажименти по бюджета за предходната 2016 г., когато те са били в размер на 8 052 463 лв. Същевременно делът на поетите ангажименти от Община Мездра по Бюджет 2016 г. от средногодишните разходи за 2013-2016 г. е 61,8%, , а делът на поетите ангажименти по бюджета от планираните разходи за 2017 г. е 60,1%.

По този показател Община Мездра се нарежда на първо място в процентно отношение (60,1%.) сред 9-те общини, които към 30.09.2017 г. са поели нови ангажименти за разходи в нарушение на разпоредбата на чл. 77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., а по първия с 61,8% е на трето място.

Останалите общини нарушители на въпросната законова разпоредба са Септември (която е поела нови ангажименти за разходи в размер на 3 983 920 лв.), Тутракан (1 043 520 лв.), Родопи (1 034 126 лв.), Перник (1 023 055 лв.), Мадан (488 123 лв.), Годеч (458 022 лв.), Белица (241 950 лв.) и Белоградчик (77 454 лв.).