Производството по касационно административно дело №246/ 2019 г. по описа на Административен съд - Ловеч, е по реда на чл. 306, ал. 5 от АПК и е образувано по жалба на бившия кмета на Мездра срещу Разпореждане №776/03.07.2019 г. на Председателя на Административен съд - Враца по частно административно дело №452/ 2019 г. по описа на Административен съд - Враца, с което на основание чл. 306, ал. 2 от АПК, на Генади Събков е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 лева за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт - Решение №74/ 28.02.2019 г. по административно дело №690/ 2018 г. на Административен съд - Враца.

В жалбата се поддържа искане за отмяна на обжалваното разпореждане като незаконосъобразно, поради отсъствие на административно нарушение по чл.304, ал.1 от АПК.

Ответникът "Интерсат" ООД - Мездра, в писмен отговор от 01.08.2019 г. оспорва жалбата като неоснователна.

Жалбата е процесуално допустима като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 306, ал. 5 от АПК. Разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения:

Административно-наказателното производство е образувано по молба на "Интерсат" ООД - Мездра, представлявано от управителя на дружеството Веселин Веселинов, за налагане на административно наказание на кмета на община Мездра поради неизпълнение от негова страна на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт - Решение №74/28.02.2019г. по административно дело №690/ 2018 г. на Административен съд - Враца. С това решение е отменен мълчалив отказ на Генади Събков за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд поземлен имот по реда на чл. 193 от ЗУТ, за обект "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност - разширение в кв. 101 и кв. 101а, гр. Мездра", по депозирано от "Интерсат" ООД - Мездра заявление рег. индекс №26-00-1225/ 02.11.2018 г., и преписката е изпратена на кмета на община Мездра за ново произнасяне по заявлението в 14-дневен срок от получаване на съдебния акт при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени от съда.

Административно-наказващият орган (АНО) по чл.306, ал.2 от АПК, в лицето на Председателя на Административен съд - Враца, след изпълнение на процедурата по чл.306, ал.3 от АПК и преценка на събраните доказателства, е приел, че е налице извършено административно нарушение, изразяващо се в неизпълнение от страна на кмета на община Мездра на задължението му, произтичащо от цитираното по-горе съдебно решение, за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд поземлен имот по реда на чл. 193 от ЗУТ, за което се дължи налагане на административно наказание чрез издаване на обжалваното разпореждане.

АНО е установил, че преписката е върната на органа за ново произнасяне на 07.03.2019 г . (получена от старши специалист АОН в Община Мездра), като в 14-дневния срок за произнасяне по чл. 57, ал. 1 от АПК, изтекъл на 21.03.2019 г., присъствен ден, не е налице такова. Приел е още, че задължението за произнасяне на кмета на община Мездра не е изпълнено и след това, към момента на подаване на молбата по чл. 304 от АПК в съда - 12.06.2019 г., с което е допуснато нарушение на чл. 304, ал. 1 от АПК.

Разпореждането е законосъобразно.

При правилно установена фактическа обстановка са изводите на съда за съставомерност на деянието на кмета на община Мездра по чл. 304, ал. 1 от АПК, даващо основание за издаване на обжалваното разпореждане. По делото не е спорно, че в срока по чл. 57, ал. 1 от АПК от получаване на преписката от съда, изтекъл на 21.03.2019 г., жалбоподателят не е пристъпил към издаване на поисканата от "Интерсат" ООД - Мездра заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд поземлен имот по реда на чл. 193 от ЗУТ, за обект "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност - разширение в кв. 101 и кв. 101а, гр. Мездра", съгласно задължението му, произтичащо от влязлото в сила решение по административно дело № 690/ 2018г. на Административен съд - Враца. Не е извинително обстоятелството, че на 20.03.2019 г. от страна на кмета на община Мездра е изготвено писмо до заявителя за представяне на допълнителни документи, тъй като това противоречи на указанията на съда по влязлото в сила решение.

Това бездействие е съставомерно, тъй като от момента на получаване на преписката от съда, Кметът на община Мездра е имал знанието, че трябва да издаде искания акт в срок, без каквито и да е други условия, а неиздаването му осъществява от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл. 304, ал. 1 от АПК, обуславящо налагане на административно наказание "глоба".

Поради това не се споделят оплакванията в жалбата, че в случая жалбоподателят не е допуснал нарушение на чл.304, ал.1 от АПК, тъй като е отговарял с писма до заявителите за представяне на документи, което е обективна причина за неизпълнението. Както се посочи по-горе, изпълнението на влязлото в сила решение не е опосредено от събиране на допълнителни доказателства, такива указания не са давани от съда като условие за издаването на акта. Съдебното решение е ясно и подлежи на изпълнение, съгласно постановения диспозитив. Поради това като е приел, че е осъществен състава на чл. 304, ал .1 от АПК, Председателят на Административен съд Враца е приложил правилно закона.

За пълнота следва да се посочи, че изисканите от дружеството документи биха имали отношение по административно дело №690/ 2018 г. на Административен съд - Враца, където е бил поставен въпросът за "Мълчаливия отказ" от издаване на заповед за учредяване право на прокарване, респективно за обжалване на постановеното решение пред ВАС. Видно от приобщеното към настоящото дело административно дело №690/ 2018 г. на Административен съд - Враца, решението по последното не е било обжалвано пред ВАС и като такова е влязло в сила на 22.03.2019 г. Очевидно кметът на община Мездра се е съгласил с постановения съдебен акт, който в последствие не е изпълнил.

Разпореждането е законосъобразно и по отношение вида и размера на наложеното наказание "глоба", което е близо до минималното такова. При определянето му Административно-наказващият орган е отчел характера на извършеното деяние, тежестта му, както и целите, за които се налага.

По изложените мотиви обжалваното разпореждане следва да се остави в сила като законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 306, ал. 6, вр. с ал .5 от АПК, Ловешки административен съд, втори касационен състав,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане №776/03.07.2019 г. постановено по частно административно дело №452/2019 г. по описа на Административен съд - Враца.

Решението не подлежи на обжалване.