В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 141 987, което – основно в резултат от приключването на сезонната заетост – е с 3 607 лица повече спрямо рекордно ниския брой, отчетен през септември.

През месеца са регистрирани нови 25 482 безработни. Те са с 3 168 повече от предходния месец и със 150 лица повече спрямо регистрираните през октомври 2021г. Други 695 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Започналите работа безработни през октомври са 12 846. Работа чрез бюрата по труда откриха и 242 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 19,0%, следват тези в търговията – 12,8%, хотелиерството и ресторантьорството – 6,7%, държавното управление – 6,3%, строителството – 5,9% и други.

1 884 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 1 477 по програми и мерки за заетост и 407 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

През месеца 415 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 529 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 11 521. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (32.4%), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (12.8%), хотелиерството и ресторантьорството (10.5%), образованието (8.1%), административните и спомагателните дейности (7.7%), и държавното управление (6.2%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; персонал, полагащ грижи за хората; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; монтажници; персонал по обслужване на клиенти и др.

Източник: Агенция по заетостта