© Община Лом

Системата за автоматизация на уличното осветление ще се състои от комуникационно оборудване, измервателна апаратура, централизиран пункт за наблюдение и управление и инсталирано приложно програмно осигуряване.

Всички осветители с натриеви лампи с високо налягане ще бъдат подменени със светодиодни, с по-ниски мощности, отговарящи на нормативните изисквания.

Реализирането на дейностите по проекта ще доведе до намаляване на въглеродната интензивност, както и повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление на територията на град Лом и до намаляване на енергийните разходи. В резултат на изпълнените мерки за енергийна ефективност ще се постигне не по-малко от 30 % спестяване на енергия.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 21 месеца. В момента се изготвя инвестиционния проект, а след това ще бъде обявена процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи.