В питането, отправено от Постоянната комисия "Стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция”, което е внесено в деловодството на Общинския съвет от председателя на комисията Катя Йотова, съветниците отправят към кмета на Мездра следните актуални въпроси:

1. Регистриран ли е Общински футболен клуб "Локомотив - Мездра", по кой закон и да се представят документи за регистрацията му?

2. Как е решено финансирането и Община Мездра има ли финансов ангажимент към клуба?

3. Вярна ли е информацията, че е забранен достъпът до стадиона на останалите регистрирани клубове?

В питането на съветника от коалиция "Народен съюз" Георги Валентинов се отбелязва следното: "Във връзка с отчета на бюджета на Община Мездра за 2016 г. и констатираното намаляване на приходите от отдаване под наем на земеделски земи, както и на тези от продажба на дървесина, моля за Вашия писмен и устен отговор на следните актуални въпроси:

1. На кои физически и юридически лица са предоставени за ползване земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОбПФ), като срещу името на ползвателя посочите и размера на предоставените земи, както и информация за платените или неплатени наеми и предприетите от Вас действия за събирането им?

2. На кои физически и юридически лица са предоставени за ползване общински гори, като срещу името на ползвателя посочите и размера на предоставените гори, информация за платените или неплатени наеми, както и информация за сумите, платени от наемателите за количествата добита дървесина?

3. Как и от кои длъжностни лица в Община Мездра се осъществява контрола по идентификация на имотите, маркирането и добиването, както и издаването на разрешителни за превоз на дървесина?"

Редовното месечно заседание на Общински съвет - Мездра е в четвъртък, 31 август, от 16:00 часа и ще бъде предавано на живо от Телевизия "Враца".