Министър Лазаров се позовава на информация, предоставена от Агенцията за социално подпомагане, от която става ясно също и че общият брой на местата за деца и/или младежи в тези центрове е 3 553.

„С предоставянето на месечните помощи за ученик (средства за джобни разходи) се цели децата и младежите, които учат, да разполагат с лични средства като своите съученици, както и да се стимулира участието им в образователния процес“, отбелязва той.

Лазаров допълва, че с оглед гарантиране на интереса на децата, които ползват социални услуги за осигуряване на подслон и за резидентна грижа, в рамките на бюджетната процедура за определяне на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2024 г., ще бъде обсъден и въпросът за увеличение на средствата за джобни разходи на учениците.