От МОН посочват, че преподавателите по български език и литература в чуждестранни университети се командироват там дългосрочно от висшето училище или институт на БАН, в който заемат академична длъжност. В рамките на дългосрочната си командировка те получават дневни командировъчни за съответната страна, както и основни и допълнителни трудови възнаграждения за образователна и научна степен, за придобит трудов стаж и професионален опит със съответните осигурителни вноски.

На преподавателите се полагат и допълнителни средства за квартира, ако приемната страна не им е осигурила жилище. Също така се поемат и пътните им разходи в началото и в края на всяка академична година, както и тези на членовете на семействата им, които пребивават с тях по време на командировката, уточняват от МОН.

В момента български език и литература се преподава в общо 31 висши училища зад граница. Основна цел на лекторатите е осигуряване на максимална публичност на преподаването на български език и литература не само сред академичните среди, но и сред широката общественост.

Обявление за дванадесетте свободни позиции и формуляр за кандидатстване са публикувани на страницата на Министерството на образованието и науката. Там са посочени и специфичните изисквания на чуждестранните висши училища, на които следва да отговарят кандидатите.