© МТСП

Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда – 88 млн. лева, които са с 15 млн. лв. повече в сравнение с 2023 г.

НПДЗ за 2024 г. регламентира трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост на пълен работен ден безработни да бъдат съобразени с минималната работна заплата и да бъдат увеличени от 780 лв. на 933 лв. Ще се повишат и заплатите на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ – от 920 лв. на 1100 лв., на младежките и ромските медиатори – от 950 лв. на 1140 лв., на психолозите и мениджърите на случай, работещи по Национална програма „Активиране на неактивни лица“ – от 1070 лв. на 1280 лв.

Министър Ивайло Иванов очерта и предложените промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Те предвиждат намаляване на административната тежест и разширяване навъзможностите гражданите да ползват електронни административни услуги.

С промените се регламентира възможността заявление за отпускане на обезщетение за безработица да се подава по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите. В момента това е възможно само с ПИК от Националния осигурителен институт.

„С новите разпоредби се премахват нормативни изисквания за предоставяне на документи и деклариране на обстоятелства, които ще се събират по служебен ред. В тази връзка при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице се премахва изискването за представяне на удостоверение за наследници“, обясни министър Ивайло Иванов.