Преди началото на пресконференцията ученици от хореографските паралелки изпълниха танца "Копаница", с който поздравиха гостите и участниците. Директорът на училището Мариела Горанова представи накратко същността на програмата "Еразъм+" и пожела успешна реализация на заложените дейности.

Ръководителят на първия проект от Програма "Еразъм+” - "BEST - Better Education for Students and Teachers" ("По-добро обучение за ученици и учители"), Василка Коловска, преподавател по английски език, представи същността на проекта, целите и дейностите, заложени в него.

Тя поясни, че проектът е насочен към подобряване на учебната среда, визуализация на учебния материал, с което ще се повиши мотивацията на учениците за учене. В проекта са включени 30 ученици от 11 до 16-годишна възраст.

СУ "Иван Вазов" е координатор на проекта, а останалите партньори са от Хърватска, Румъния, Полша и Турция. Дейностите, включени в него, са обучение на учители във всяка една от страните, две онлайн обучения, както и онлайн състезания по забавна математика, английски език и география. Проектът е с продължителност 18 месеца - от октомври 2018 г. до февруари 2020 г.

Вторият проект по Програма “Еразъм+" е "Гласът на децата за ново човешко пространство". Той е продължителност 36 месеца от септември 2018 г. до август 2021 г. В проекта участват три университета - UniPalermo, Италия, UniBergen, Норвегия и UniSurrey, Великобритания.

Пет училища от България - СУ "Иван Вазов“ - Мездра, Норвегия - Bergen, Slettebakken, Румъния - Brashov, Orghidan, Испания - Vinaros, Foguet и Италия - Bagheria, Cirincione, както и неправителствената организация от Италия Palermo, ISI. Основната цел на проекта е да се насърчи културата на демократично и гражданско образование в контекста на началното училищно обучение

Третият проект - "BE BUDDY, NOT BULLY!” или "Заедно всички срещу тормоза", беше представен от Йоана Константинова, преподавател по английски език. Партньори в проекта са България, Румъния, Литва и Турция и обхваща деца от 8-9 клас, на възраст 13-15 години. Продължителността му е две години.

Основните цели на проекта са да се намали тормоза в училище и в семействата, предимно на деца в риск; да се помогне за интеграцията на деца в риск, чрез посещение на клубове (спорт, музика, танци, изкуство); заздравяване на взаимоотношенията дете-родители, чрез организиране на съвместни дейности.

Четвъртият проект - "Healthy lifestyle" или "Здравословен начин на живот", е с участието на партньори от Финландия, Италия, Хърватска, Словения, Чехия и България и е насочен към деца тийнейджъри на възраст 13-17 години.

Основната цел е да се популяризира здравословния начин на живот сред младите хора (хранене, спорт), опознаване на нови култури, смислено използване на технологиите чрез спорт, игри и туризъм

Петият проект - "Училище посланик на Европейския парламент”, беше представен от Данаил Димитров, преподавател по история и цивилизация. Той поясни, че Училищата посланици на Европарламента получават информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и се запознават с ролята, която Европейския парламент играе в европейския процес на вземане на решения.

Основната цел на програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Представен бе и още един проект - "Училище за всички“, който обхваща учениците от I до XII клас в СУ "Иван Вазов“, техните родители и учители. Проектът предвижда ангажиране на родителите към училищната общност чрез "Училище за родители", сформиране на "Родителски клуб" и провеждане на съвместно обучение на родители и учители.

Основната цел на проекта е реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства, със срок на изпълнение 11 месеца на стойност 19 825 лв.