Благодарение на това решение държавите от ЕС ще имат възможност да увеличат подкрепата за земеделските стопани, без да се нарушава функционирането на пазара, като същевременно се намали административната тежест за националните органи.

Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, заяви: Предложението на Комисията относно нови правила за държавна помощ в селскостопанския сектор отразява значението, което този вид подпомагане има в условията на криза.

Благодарение на увеличения максимален размер на помощта за земеделските стопани националните органи ще разполагат с повече гъвкавост и ще бъдат в състояние да реагират по-бързо и по-ефективно в подкрепа на земеделски стопани, намиращи се в уязвимо положение. В някои случаи размерът на държавната помощ, която може да се предостави на отделни земеделски стопани, ще се увеличи с 66%.

Тези нови правила ще се прилагат успоредно с действащите правила относно уведомяването за държавна помощ, които държавите членки могат да продължат да прилагат. Максималният размер на помощта, която може да бъде предоставена на едно земеделско стопанство за тригодишен период, ще се увеличи от 15 000 EUR на 20 000 EUR. За да се избегне евентуално нарушаване на конкуренцията, всяка държава от ЕС разполага с максимална сума на национално ниво, която не може да надхвърля. Националният таван се определя в размер на 1,2 % от годишната селскостопанска продукция на съответната държава през същия тригодишен период (в сравнение с 1% съгласно сегашните правила).

Това представлява увеличение на националния таван с 25%. Ако за даден селскостопански сектор съответната държава не изразходва повече от 50% от общия си пакет за национална помощ, тя може допълнително да увеличи размера на минималната помощ за едно стопанство до 25 000 EUR, а националният таван - до 1,5% от годишната продукция. Това представлява увеличение тавана за един земеделски стопанин с 66% и увеличение с 50% на националния таван.

От държавите, които изберат този най-висок таван, ще се изисква съгласно новите правила да създадат задължителни централни регистри на национално равнище. По този начин предоставените помощи ще могат да се проследяват с цел да се опрости и подобри на отпускането и мониторинга на т. нар. минимална помощ. Няколко държави членки вече поддържат такива регистри, което ще им даде възможност незабавно да приложат по-високите тавани.

Увеличението на таваните влиза в сила на 14 март и може да се прилага със задна дата по отношение на помощите, които отговарят на всички условия.