Свлачището е укрепено с пилотна система от 108 бр. пилота, с дължина 120 м. Изградена е укрепителна стена с височина 2 м и дължина 120 м, както и система за отводняване от повърхностни и подпочвени води. Участъкът е с нова пътна настилка, хоризонтална маркировка и ограничителни системи.

С реализацията на проекта са подобрени транспортно-експлоатационните качества на отсечката, повишена е безопасността и удобството при пътуване.

Строително-монтажните работи са завършени в срока на договора от 90 календарни дни.

Договорът за укрепителните дейности е за 387 900 лв. с ДДС. Договорът за строителния надзор е за 6 960 лв. с ДДС, а за авторския надзор договорът им е за 11 760 лв. с ДДС.

Проектът "Укрепване на свлачище по път III-1306 при км 62+000 "(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован), област Враца" се финансира от Приоритетна ос 4 на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

Общата му стойност е 406 620 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85 на сто - 345 627 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15 на сто - 60 993 лв. с ДДС.