Проверки за неспазване на противоепидемичните мерки ще се извършват от екипи от представители на Община Враца и Звено „Инспекторат“, РЗИ-Враца, ОБДХ-Враца и РУ Полиция Враца, като при необходимост ще се включват и представители на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“- Враца. Общинският щаб препоръчва на родителите да ограничат излизанията на деца след 20.00 ч. без основателна причина.

Пълният текст на заповедта може да видите на: https://vratza.bg/files/cdab98c99bf3f6c74e0d97251b8a4dde.pdf