На 7 юни бе заснет един възрастен египетски лешояд в близост до площадката за подхранване на лешояди над село Долно Озирово, община Вършец. В същия района в края на май бяха наблюдавани две птици от този вид. Египетският лешояд в наши дни е много рядка гнездяща птица в България - основно в Източни Родопи, съобщиха от Природен парк „Врачански Балкан”.

През миналата година у нас са установени само 28 заети гнездови територии, като силния спад в разпространението и числеността на вида се наблюдава и в други части на арела му. Поради това египетският лешояд е в категорията световно застрашен вид, включен в Червения списък на IUCN. У нас той е в категорията застрашен вид в Червена книга на Република България, защитен вид по Закон за биологичното разнообразие.

През последните три месеца в Природен парк "Врачански Балкан" са установени всички три вида лешояди, които на съвременния етап се срещат в България - белоглав лешояд, черен лешояд и египетски лешояд.